Ιστορική Βιβλιογραφία του Νεωτέρου Ελληνισμού

Τίτλος

Ιστορική Βιβλιογραφία του Νεωτέρου Ελληνισμού

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Bibliography of Modern Greek History (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Τη δεκαετία του 1960 το ΚΕΙΝΕ εγκαινίασε το πρόγραμμα "Ιστορική Βιβλιογραφία του Νεωτέρου Ελληνισμού" με αντικείμενο τη βιβλιογράφηση όλων των δημοσιευμάτων που αναφέρονται στην πολιτική ιστορία και τον πολιτισμό του νεότερου ελληνισμού κατά τον 19ο και 20ό αιώνα. Η βιβλιογράφηση αυτή περιλάμβανε δελτία των εξής δύο κατηγοριών: Βασικά δελτία που περιλαμβάνουν τα βιβλιογραφικά στοιχεία του δημοσιεύματος Καθ' ύλην δελτία στα οποία ευρετηριάζεται το περιεχόμενο του δημοσιεύματος. Ειδικότερα αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει α. Χρονολογικά δελτία β. Ονοματολογικά δελτία (ονόματα προσώπων, τόπων, πραγμάτων) γ. Πραγματολογικά ή θεματικά δελτία. Ο λημματικός κατάλογος της Ιστορικής Βιβλιογραφίας του Νεωτέρου Ελληνισμού περιλαμβάνει τα λήμματα αυτής της τελευταίας υποκατηγορίας. Η διάρθρωση του καταλόγου αυτού, όπως και του γεωγραφικού και του χρονολογικού ευρετηρίου έχει μορφή δένδρου, από το γενικό προς το ειδικό. Είναι διαρθρωμένος σε 30 Γενικά λήμματα (π.χ. Βιομηχανία, Δίκαιο, Εκπαίδευση), 13 Ειδικά ή Επαναλαμβανόμενα (π.χ. Γεωργία- εκπαίδευση, Δίκαιο- φυλακές) και Μεμονωμένα, δηλαδή λήμματα που είτε θα ήταν εξεζητημένο να υπαχθούν σε γενικό λήμμα, είτε θα έπρεπε να υπαχθούν σε περισσότερα του ενός γενικά λήμματα. Με βάση αυτές τις γενικές αρχές και τις γενικές εννοιολογικές κατηγοριοποιήσεις, η πηγή των οποίων δεν δηλώνεται ρητά στον κανονισμό, έγινε ο αρχικός κατάλογος των γενικών λημμάτων και ένα δένδρο λημμάτων. Η αρχική επεξεργασία έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και αντανακλά τις εννοιολογικές ταξινομήσεις της εποχής με αναφορά κυρίως στη δημόσια διοίκηση, την πολιτική και την οικονομία.Η εκπόνηση του προγράμματος της ιστορικής βιβλιογραφίας έχει διακοπεί ήδη από τη δεκαετία του 1990, αλλά ο λημματικός κατάλογος εξακολουθεί να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο έρευνας και τεκμηρίωσης. Το εργαλείο αυτό, πρέπει να δηλωθεί, έχει και χρονικό και ιδεολογικό πρόσημο. Ο χρήστης του καταλόγου καλείται να τον αντιμετωπίσει όχι μόνο ως εργαλείο έρευνας, αλλά και ως προϊόν της εποχής στην οποία καταρτίσθηκε. Φέρει δηλαδή τη σφραγίδα της ακαδημαϊκής ιστοριογραφικής παραγωγής των μέσων του 20ού αιώνα και της ιδεολογικής φυσιογνωμίας των συντακτών της. Ως εκ τούτου, ο συνεχής εκσυγχρονισμός του είναι επιβεβλημένος.

English : In the 1960s the Modern Greek History Research Centre launched the Bibliography of Modern Greek History with the aim to compile a bibliography of all publications related to 19th and 20th century modern Greek political and cultural history. The bibliography consisted of index cards of the following two categories: Index cards containing bibliographical data of the publication Index cards containing subject terms describing the content of the publication.

Θέματα

Βιβλιογραφία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Νεότερη ιστορία, Πολιτική ιστορία, Δημόσια διοίκηση, Οικονομία, Ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-26 17:16:42

Μέγεθος

1317 λήμματα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/keine/index.php/gr/listItems