Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

Τίτλος

Ψηφιακό Αποθετήριο Ακαδημίας Αθηνών

Φορέας

Ακαδημία Αθηνών

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Digital Repository of the Academy of Athens (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το Ψηφιακό Αποθετήριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Προβολή του έργου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών». Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Ακαδημία Αθηνών έχει πολυετή παράδοση συλλογής τεκμηρίων και μελέτης στα πεδία των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών. Ορισμένες μάλιστα από αυτές τις συλλογές και τις μελέτες, και συγκεκριμένα του Κέντρου Έρευνας των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων και του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας υπήρχαν ήδη πριν ακόμα ιδρυθεί η Ακαδημία το 1926. Στο πλαίσιο του έργου, η Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών και δέκα από τα Ερευνητικά της Κέντρα συμβάλλουν με πολλές από τις συλλογές τους στη δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Η πρόσβαση στο αποθετήριο αυτό γίνεται μέσα από μία ριζικά αναβαθμισμένη δικτυακή πύλη, που στηρίζεται σε νέα δυναμικά και πολυδιάστατα τεχνολογικά μέσα και ειδικότερα στις σύγχρονες τεχνολογίες Πλούσιων Εφαρμογών Διαδικτύου (Rich Internet Applications), και Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web). Στο Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών επιτυγχάνεται, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού, η ενοποιημένη θεματική παρουσίαση του πληροφοριακού υλικού των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ομαδοποιημένου σε 43 διαφορετικές συλλογές συνολικού όγκου της τάξης των 500.000 σελίδων. Το υλικό χαρακτηρίζεται όχι μόνο από θεματική ετερογένεια, αλλά και από μορφολογική πολυμορφία: έντυπα, αρχειακό υλικό, χάρτες, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατα αντικείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, βάσεις δεδομένων. Ο χρήστης μπορεί να το προσεγγίσει είτε συνολικά μέσα από την κεντρική πύλη του Αποθετηρίου, είτε ανά Ερευνητικό Κέντρο, είτε ανά συλλογή. Με αναλυτικό αλλά και με εποπτικό τρόπο, χρησιμοποιώντας δηλαδή χρονογραμμές, προσωπολόγια και θεματικούς άτλαντες, ο απλός χρήστης μπορεί να εντοπίσει τα τεκμήρια που τον ενδιαφέρουν. Μπορεί επίσης να διαβάσει εύληπτες, σύντομες και έγκυρες πληροφορίες για τις επί μέρους συλλογές. Αν όμως επιθυμεί να διερευνήσει το περιεχόμενο των συλλογών σε μεγαλύτερο βάθος, μπορεί να χρησιμοποιήσει σύνθετες δυνατότητες αναζήτησης.

English : The Digital Repository was created as part of the project "Promoting the work of the Research Centres of the Athens Academy." It was funded by the Operational Programme Digital Convergence under the NSRF 2007-2013. The Academy of Athens has a long tradition of acquiring collections and supporting research in the fields of humanities and social sciences. Some of these collections and research projects belonging to the Research Center of Modern Greek Dialects and the Centre for Research of Greek Folklore existed even before the establishment of the Academy in 1926. The Library of the Academy of Athens and ten of its Research Centres have contributed to the creation of the digital repository with many of their collections and projects. Access to the repository is gained through a new dynamic portal, based on state of the art technology, in particular, on modern Rich Internet Application (Rich Internet Applications) and Semantic Web (Semantic Web) technologies. With the use of modern Web technologies, the Digital Repository of the Academy of Athens presents 43 different collections, totalling a volume of approximately 500,000 pages created and/or collected by the Research Centers of the Academy of Athens in a thematically unified manner. The material is characterized not only by thematic, but also morphological diversity: printed works, archival material, maps, drawings, photographs, three-dimensional objects, audiovisual material, databases. The user may access the material either as a whole through the main gate of the Depository or by Research Center, or per collection. The ordinary user can identify the items that interest him by means of an analytical or a visual method, i.e. with the use of time-lines and thematic atlases. He can also read clearly written, short and authoritative information on individual collections. If he wishes to explore the content of the collections in greater depth, he can use advanced search features.

Θέματα

Βυζαντινή τέχνη, Μεταβυζαντινή τέχνη, Ορολογία, Νεολογισμοί, Κοινωνική ιστορία, Εθιμικό δίκαιο, Λαογραφία, Λαϊκός πολιτισμός, Φιλοσοφία, Ιστορία της φιλοσοφίας, Γλωσσολογία, Διαλεκτολογία, Δίκαιο, Ιστορία του δικαίου, Νεότερη ελληνική ιστορία, Ιστορία, Μεσαιωνική ιστορία, Ελληνική Επανάσταση,

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-26 11:15:15

Μέγεθος

500.000 τεκμήρια

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Κινούμενη Εικόνα : βίντεο

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Σχήμα μεταδεδομένων academy της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2007 έως: 2013

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ελεύθερη πρόσβαση

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κινηματογραφικό Αρχείο (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μουσειακή Συλλογή (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Νίκου Καζαντζάκη (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Εκδόσεις έργων από τη βιβλιοθήκη της οικογένειας Ραγκαβή

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Επτανησιακή προσωπογραφία 19ος – 20ος αι.

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Η Γεωγραφία της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα (1926)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ημερολόγια του James Skene of Rubislaw (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ιστορική Βιβλιογραφία του Νεωτέρου Ελληνισμού

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Νεοελληνικά Ιστορικά: Περιοδικό του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου της Ακαδημίας Αθηνών

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Οικιστικός και Χωροταξικός Χάρτης της Ελλάδος. Έκδοσις του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Προκήρυξη Αλέξανδρου Υψηλάντη (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Φωτογραφική Συλλογή Αλεξάνδρου Ρίζου Ραγκαβή νεότ. (1880-1972)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Χρονολόγιο Γεγονότων 1940 - 1944. Από τα Έγγραφα του Βρετανικού Υπουργείου των Εξωτερικών, Foreign Office 371. Τόμος Α΄, 1940-1943. Τόμος Β΄, 1944

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων, τ. Α΄-Ε΄. (ψηφιακή συλλογή)

Τύποι Χαρτών

Οικιστικοί χάρτες

Χωροταξικοί χάρτες

Χάρτες δικτύων μεταφορών

Γεωγραφική Κάλυψη Χαρτών

Μακεδονία

Πελοπόννησος

Κρήτη

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Ήπειρος

Αιγαίο

Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

Θράκη

Χρονική Κάλυψη Χαρτών

Νεότερη και σύγχρονη περίοδος

Αριθμός Χαρτών

32

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://repository.academyofathens.gr/gr