Βάση Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών (INFORTERM)

Τίτλος

Βάση Όρων Τεχνολογίας Πληροφοριών (INFORTERM)

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Information Technology Term Base

Περιγραφή

Greek : H δημιουργία της Βάσης Όρων Πληροφορικής INFORTERM, η εισαγωγή όλων των ορολογικών δεδομένων σ' αυτήν και η ηλεκτρονική επεξεργασία τους, έγιναν και γίνονται προσωπικά από τον Υπεύθυνο της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 Κώστα Βαλεοντή, ο οποίος έχει και την ευθύνη του περιεχομένου του Ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ. Η πρόσβαση και αναδίφηση στη Βάση Όρων Πληροφορικής INFORTERM διατίθεται δωρεάν στο Ίντερνετ, με σκοπό να προωθήσει τη χρήση ελληνικών όρων πληροφορικής από το φοιτητικό αλλά και το ευρύτερο κοινό. Στην αρχή, η δωρεάν διάθεση στο Ίντερνετ αποφασίστηκε με τριμερή Συμφωνία: • της ΕΛΕΤΟ , ως της επίσημης υπερκείμενης οργάνωσης συντονισμού και υποστήριξης της Ελληνικής Ορολογίας, • του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου (ΟΠΑ), ως παροχέα της αναγκαίας ηλεκτρονικής υποδομής και • του Υπευθύνου της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, ως δημιουργού της Βάσης και υπευθύνου για τη δυναμική λειτουργία της, τη συντήρηση και ανάπτυξή της. στην οποία συμφωνία δηλώνεται ρητά ότι τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα (ηθικό και περιουσιακό) ανήκουν στον δημιουργό της Βάσης Κώστα Βαλεοντή ο οποίος και παραχωρεί το περιουσιακό δικαίωμα στην ΕΛΕΤΟ και στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ για την δωρεάν (και μόνο) διάθεση της χρήσης της Βάσης στο Ίντερνετ. Σήμερα επειδή - για τεχνικούς λόγους - δεν μπορεί να ενημερώνεται η Βάση στο ΟΠΑ, η τελευταία έκδοση της βάσης παρέχεται από τον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ. Στην πεδιοδομή της Βάσης INFORTERM περιλαμβάνονται τα βασικά πεδία (που σε κάθε λήμμα αντιστοιχούν σε μία και μόνο έννοια): 1. ελληνικός όρος (π.χ. λόγος δυφιακών σφαλμάτων) 2. ελληνική συντομογραφία (π.χ. BER) 3. αγγλικός όρος (π.χ. bit error ratio, bit error rate) 4. αγγλική συντομογραφία (π.χ. BER) 5. γαλλικός όρος (π.χ. taux d'erreur binaire, taux d'erreur sur les bits) 6. γαλλική συντομογραφία (π.χ. TEB) 7. κωδικός αριθμός της πηγής αναφοράς όπου υπάρχει η έννοια (π.χ. L22) 8. κωδικός/τίτλος της πηγής αναφοράς του ελληνικού όρου (π.χ. ΕΛΟΤ 996.9) 9. κωδικός/τίτλος της πηγής αναφοράς του αγγλικού και γαλλικού όρου (π.χ. ISO/IEC 2382-9:1995) 10. στάδιο επεξεργασίας του ελληνικού όρου (π.χ. 1, 2, 3, 4, ...). Σημείωση 1 Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πολιτική δημιουργίας και εφαρμογής καθαρά ελληνικών ακρωνύμων και συντομογραφιών, κατά κανόνα χρησιμοποιούνται και στην ελληνική γλώσσα τα αγγλικά ακρώνυμα, τόσο στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών όσο και στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών. Σημείωση 2 Οι όροι που βρίσκονται σε στάδιο 3 ή μεγαλύτερο είναι οριστικοί. Οι όροι που βρίσκονται σε στάδιο 2 έχουν υποστεί επεξεργασία από την Ομάδα και είναι στη φάση του Σχεδίου για Δημόσια Κρίση και σχολιασμό ενώ οι όροι που βρίσκονται σε στάδιο 1 είναι στον προγραμματισμό της Ομάδας και δεν έχουν ακόμα υποστεί επεξεργασία από την Ομάδα. Στάδιο 4 και μεγαλύτερο σημαίνει ότι ο όρος έχει υποστεί μία ή περισσότερες αναθεωρήσεις.

English : The creation of the Information Technology (IT) TermBase INFORTERM, the registration of all terminological data in it, and their electronic processing have been done and are being done personally by the chairman of the Group ELOT/TE48/OE1 Kostas Valeontis , who has the content responsibility of ELETO’s website. The access and searching in the IT TermBase INFORTERM is freely available on the Internet, aiming at promoting the use of Greek IT terms by the students as well as the general public . Initially, free availability on the Internet was decided by a three-party Agreement among : • ELETO, being the superior organization for coordination and support of the Hellenic Terminology , • the Department of Informatics of the Athens University of Economics and Business (AUEB) , providing the necessary electronic infrastructure, and • the Chairman of ELOT/TE48/OE1 , as the creator of the Base being responsible for its dynamic operation, maintenance and development . Now, since - for technical reasons - the base on AUEB cannot be updated, access is offered via ELETO's site.

English : The creation of the Information Technology (IT) TermBase INFORTERM, the registration of all terminological data in it, and their electronic processing have been done and are being done personally by the chairman of the Group ELOT/TE48/OE1 Kostas Valeontis , who has the content responsibility of ELETO’s website. The access and searching in the IT TermBase INFORTERM is freely available on the Internet, aiming at promoting the use of Greek IT terms by the students as well as the general public . Initially, free availability on the Internet was decided by a three-party Agreement among : • ELETO, being the superior organization for coordination and support of the Hellenic Terminology , • the Department of Informatics of the Athens University of Economics and Business (AUEB) , providing the necessary electronic infrastructure, and • the Chairman of ELOT/TE48/OE1 , as the creator of the Base being responsible for its dynamic operation, maintenance and development . Now, since - for technical reasons - the base on AUEB cannot be updated, access is offered via ELETO's site.

Θέματα

Ορολογία, Βάσεις δεδομένων, Πληροφορική, Τεχνολογία πληροφοριών,

Μέγεθος

7125 λήμματα

Γλώσσα

Αγγλικά

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Κείμενο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέκτης

Κώστας Βαλεοντής

Ιδιοκτήτης

Κώστας Βαλεοντής

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1990 έως:

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα (ηθικό και περιουσιακό) ανήκουν στον δημιουργό της βάσης Κώστα Βαλεοντή ο οποίος – με γραπτή τριμερή συμφωνία – έχει παραχωρήσει το περιουσιακό του δικαίωμα στην ΕΛΕΤΟ και στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ για την δωρεάν διάθεση της χρήσης της Βάσης στο Ίντερνετ.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο χρήστης έχει πλήρη δικαιώματα θέασης των ψηφιακών τεκμηρίων.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39.63722, 22.42028
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1990 έως:

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Βάσεις ορολογικών δεδομένων (Βάσεις όρων)

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www.eleto.gr/inforterm/