Αρχείο ΕΠΜΑΣ

Τίτλος

Αρχείο ΕΠΜΑΣ

Φορέας

Βιβλιοθήκη - Αρχείο ΕΠΜΑΣ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Αrchives of the National Gallery - Alexander Soutzos Museum (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Οι αρχειακές συλλογές της EΠΜΑΣ περιλαμβάνουν σειρές που τεκμηριώνουν την ιστορία του Μουσείου και την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Οι σειρές εγγράφων που τεκμηριώνουν τη λειτουργία του Μουσείου διατηρούν το φράγμα της τριακονταετίας (ή πεντηκονταετίας ανάλογα με την περίπτωση) σαν όριο για την παράδοσή τους από τη διοίκηση στο επιστημονικό προσωπικό. Ο μεγαλύτερος όγκος των εγγράφων που είναι προσβάσιμα στους ερευνητές αφορούν στη συγκρότηση της συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έγγραφα σχετικά με τις δωρεές και τα κληροδοτήματα προς το Μουσείο, τις αγορές έργων τέχνης και τις συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων του Μουσείου. Προσωπικά αρχεία καλλιτεχνών, το Αρχείο των νεωτέρων Καλλιτεχνών, και μεμονωμένα σύνολα τεκμηρίων αποτελούν το βασικό κορμό των υπόλοιπων συλλογών εγγράφων που απόκεινται στο Αρχείο της ΕΠΜΑΣ. Στο Αρχείο φυλάσσεται η συλλογή προσκλήσεων και φυλλαδίων εκθέσεων τέχνης, η οποία τεκμηριώνει το μεγαλύτερο τμήμα της εικαστικής κίνησης στην Ελλάδα από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο έρευνας για το μελετητή της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης. Στα φωτογραφικά αρχεία της Εθνικής Πινακοθήκης έχουν κατατεθεί περισσότερες από 70.000 φωτογραφίες και αρνητικά που τεκμηριώνουν τα έργα και την ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης, καθώς και την ιστορία της νεοελληνικής φωτογραφίας. Παλιές λήψεις έργων από τις συλλογές του Μουσείου, από συλλογές άλλων ιδρυμάτων και ιδιωτικές συλλογές, στιγμιότυπα από την προετοιμασία και τα εγκαίνια εκθέσεων, φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ιστορία του κτηρίου και των ανθρώπων της Πινακοθήκης συνθέτουν τις βασικές φωτογραφικές ενότητες που αφορούν στην ΕΠΜΑΣ. Περισσότερες από 25.000 φωτογραφίες και αρνητικά ελλήνων και ξένων φωτογράφων του 19ου και του 20ού αιώνα απαρτίζουν τις συλλογές που τεκμηριώνουν την ιστορία της νεοελληνικής φωτογραφίας. Απεικονίσεις προσώπων, μνημείων, τόπων και κτηρίων, σκηνές καθημερινής ζωής, στιγμιότυπα, ιστορικές και πολεμικές σκηνές συνθέτουν το μωσαϊκό των θεμάτων που αποτυπώνονται σε φωτογραφικές ενότητες που προήλθαν δωρεές, κληροδοτήματα και αγορές προς το Μουσείο.

English : The National Gallery archive collections comprise series of documents concerning the Museum’s history and the history of Modern Greek Art. The series of documents concerning the operation of the Museum comply to a 30 (or 50 as appropriate) year limit for delivery by the administration to the scientific personnel. The bulk of the documents accessible to researchers concern the formation of the National Gallery’s collection and include documents relating to donations and bequests to the Museum, art work acquisitions and meetings of the Museum’s governing bodies. Artists’ personal archives, the Modern Greek Artist Archive and individual sets of documents form the core of the other collections of documents in the National Gallery Archive. The Archive stores the collection of invitations and leaflets for art exhibitions, which documents the greatest part of artistic activity in Greece from the last quarter of the 19th century to the present day and is a valuable research tool for the scholar of the history of Modern Greek Art. In the photograph archives of the National Gallery have been filed more than 70,000 photographs and negatives documenting the art works in and history of the National Gallery, as well as the history of Modern Greek Photography. Old photographs of art works in the Museum’s collections and other public and private collections, footage from exhibition preparations and launches, photographs illustrating the history of the building and the people constitute the main photograph sections concerning the National Gallery. More than 25,000 photographs and negatives by Greek and foreign photographers of the 19th and 20th century are in the collections, which document the history of Modern Greek Photography. Depictions of people, monuments, sites and buildings, scenes of everyday life, stills, historical and military scenes make up the mosaic of themes captured in the photograph sections resulting from donations, bequests and acquisitions by the Museum.

Θέματα

Νεολληνική Τέχνη, Μουσεία Τέχνης, Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μη διαθέσιμη πληροφορία

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η πρόσβαση στα αρχεία γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

Τόπος Συντεταγμένες
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Ελλάδα 39, 22
Ευρώπη 48.69096, 9.14062
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Αρχείο ΕΠΜΑΣ (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Εθνική Γλυπτοθήκη

Διεύθυνση: Άλσος Ελληνικού Στρατού

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Γουδή

Χώρα

Ελλάδα