Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Heinrich Schliemann Papers (digital collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Με τη γενναιόδωρη χρηματοδότηση του Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) έχει πραγματοποιηθεί η ψηφιοποίηση σημαντικού τμήματος του Αρχείου Ερρίκου Σλήμαν με τη τη δημιουργία 13.000 εικόνων. Το πρόγραμμα περιέλαβε την ψηφιοποίηση 18 ταξιδιωτικών και ανασκαφικών ημερολογίων του Σλήμαν, 14 φακέλων εισερχόμενης αλληλογραφίας του (φάκελοι 69-82) και 17 φακέλων εξερχόμενης αλληλογραφίας του (βιβλία αντιγράφων 28-43). Επιπλέον, δημιουργήθηκαν δύο διαδικτυακές βάσεις δεδομένων για να εξυπηρετούνται οι ερευνητές στην αναζήτησή τους μέσα στο ψηφιοποιημένο υλικό. Η ψηφιοποίηση του Αρχείου Σλήμαν θα συνεχιστεί σε ετήσια βάση αλλά με μικρότερο ρυθμό κατάθεσης ψηφιακών εικόνων.

English : With generous funding from the Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) the digitization of a considerable part of Heinrich Schliemann Papers has been completed with the creation of 13,000 images. The project included the digitization of Schliemann’s eighteen travel and excavation diaries, fourteen boxes of incoming correspondence (boxes 69-82), and seventeen copybooks of outgoing correspondence (copybooks 28-43). In addition, two online databases have been created to assist the researchers in their navigation through the digitized material. The digitization of the Schliemann Papers will continue on an annual basis but with a smaller output of digital images.

Θέματα

Προϊστορική αρχαιολογία, Ανασκαφές, Προσωπογραφία, Οικογένειες, Νεότερη ιστορία, Ιστορική έρευνα, Αρχεία, Ιδιωτικός βίος, Δημόσιος βίος, Επιστολές, Εμπόριο, Κοινωνική ιστορία, Οικονομική ιστορία, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Τύπος, Τοπικός τύπος, Τοπική ιστορία, Αρχιτεκτονική, Τέχνη, Δικαιοπρακτικά έγγραφα, Ταξίδια,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 00:49:11

Μέγεθος

13.000 ψηφιακές εικόνες

Γλώσσα

Αγγλικά

Αραβικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ισπανικά

Ιταλικά

Ρώσικα

Τουρκικά

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Έχω τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα μόνο ψηφιακής θέασης της συλλογής online / Υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης τεκμηρίων online

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Αρχαιότητα

Ψηφιοποιημένη εκδοχή μέρους της φυσικής : Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Παρακαλώ συμπληρώστε