Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape (DiCaDLand)

Τίτλος

Digitizing the Cappadocian Dialectal Landscape (DiCaDLand)

Φορέας

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Εναλλακτικός Τίτλος

Greek : Ψηφιοποιώντας την χαρτογράφηση της Καππαδοκικής διαλέκτου

Περιγραφή

English : The project aims at the thorough documentation and study of an Asia Minor Greek linguistic variety, more specifically the Cappadocian dialect. The reasons for selecting the specific dialect are the following: a) it is an endangered dialect of prime importance for the cultural history of Greece b) it is a dialect until recently considered entirely extinct, for which a wealth of newly-discovered material exists, hitherto unexploited by linguistic (dialectological, sociolinguistic, historical) research c) it is a dialect presenting great linguistic interest due to its long period of isolation and strong contact with Turkish and d) it is the only major dialect of Greek for which no standard works of reference exist. The second main aim of the project is to attempt, for the first time in Greece, to implement a fully digital approach to dialectological research, by applying cutting-edge informatics tools to the study and documentation of dialectal variation. More specifically, apart from primary linguistic research, leading to the production of scholarly papers advancing our knowledge in the field of Linguistics and Cultural History, the project aims to produce two state-of-the-art major reference works, namely an interactive electronic dialectal atlas (which will constitute the first such effort in the domain of Greek Linguistics) and a comprehensive historical dictionary of the Cappadocian dialects (again lacking until now). This research project constitutes an intersection of a humanities/social sciences discipline (linguistics) and informatics. It involves both the examination of how digital tools can be applied to specific domains such as dialectal Lexicography and Modern Greek dialectology, and how these, as application subjects, can influence the development of informatics. The digitization of historically valuable dialectal data will provide us with the opportunity to generate new methods of analyzing this material. First of all, dialectal lexicography will be benefit by the synergy with a number of computational linguistic applications by providing a more descriptive analysis, a continuously updated version of atlas and dictionary, a quicker cross-validation of the dialectal data. Furthermore, the computing tools will enhance the effort to visually represent the geo-variations of the Cappadocian dialects and offer an advanced search option to present a more concrete and in-depth analysis of the data.

Greek : To συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην πλήρη καταγραφή και μελέτη μιας διαλεκτικής ποικιλίας της Μικράς Ασίας, της Καππαδοκικής. Η Καππαδοκική: α) αποτελεί μια απειλούμενη διάλεκτο υψίστης σημασίας για την πολιτισμική ιστορία της Ελλάδας β) είναι μια διάλεκτος που μέχρι πρότινος εθεωρείτο νεκρή, και για την οποία υφίσταται πλέον μεγάλος όγκος πρόσφατα ανακαλυφθέντος γλωσσικού υλικού, το οποίο ως τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί από την γλωσσολογική έρευνα γ) παρουσιάζει εξαιρετικό ερευνητικό ενδιαφέρον, λόγω της ιδιαίτερα αποκλίνουσας μορφής της, οφειλόμενης στην μακραίωνη απομόνωση και στην έντονη επαφή με την τουρκική και δ) είναι η μόνη μείζων νεοελληνική διάλεκτος για την οποία δεν υφίστανται ακόμα βασικά εργαλεία αναφοράς. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να επιχειρηθεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια πλήρως ψηφιακή προσέγγιση στην διαλεκτολογική έρευνα, εφαρμόζοντας πληροφορικές τεχνολογίες αιχμής στην έρευνα της διαλεκτικής ποικιλότητας. Πιο συγκεκριμένα, πέραν της βασικής γλωσσολογικής έρευνας, η οποία θα οδηγήσει στην παραγωγή επιστημονικών μελετών που θα προωθούν την γλωσσολογια και τις γνώσεις γύρω από την πολιτισμική ιστορία, στόχος είναι η δημιουργία δύο μειζόνων έργων αναφοράς, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της επιστημονικής έρευνας: δηλαδή έναν διαδραστικό ηλεκτρονικό διαλεκτικό χάρτη και ένα πλήρες ιστορικό λεξικό των καππαδοκικών διαλέκτων. Το πρόγραμμα αποτελεί πεδίο συνάντησης ανάμεσα σε μια ανθρωπιστική/κοινωνική επιστήμη (γλωσσολογία) και την πληροφορική. Περιλαμβάνει την διερεύνηση τόσο του τρόπου με τον οποίο ψηφιακά εργαλεία μπορούν να εφαρμοστούν σε τομείς όπως η διαλεκτική λεξικογραφία και η νεοελληνική διαλεκτολογία, όσο και του τρόπου με τον οποίο οι τομείς αυτοί, ως αντικείμενα εφαρμογής, θα επηρεάσουν την ανάπτυξη της πληροφορικής επιστήμης. Η ψηφιοποίηση πολύτιμων διαλεκτικών δεδομένων θα δώσει την ευκαιρία να αναπτυχθούν νέες μέθοδοι ανάλυσης του υλικού. Η διαλεκτική λεξικογραφία θα ωφεληθεί από την συνέργεια με υπολογιστικές εφαρμογές, που θα επιτρέπουν πληρέστερη ανάλυση, ταχύτερο διασταυρωτικό έλεγχο του υλικού και μια διαρκώς ενημερωνόμενη έκδοση του άτλαντα και του λεξικού. Επιπλέον, τα υπολογιστικά εργαλεία θα ενισχύσουν την προσπάθεια οπτικοποίησης της γεωγραφικής ποικιλίας των καππαδοκικών διαλέκτων και θα παράσχουν αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης και ανάλυσης των δεδομένων.

Θέματα

Γλωσσολογία,Διαλεκτολογία,Ελληνική γλώσσα,Νεοελληνικές διάλεκτοι,Καππαδοκική διάλεκτος,Λεξικογραφία,Χάρτες

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-25 16:13:13

Μέγεθος

1 διαδραστικός διαλεκτικός χάρτης, 4000 λήμματα ψηφιακού λεξικού

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Διάλεκτοι/ιδιώματα : Καππαδοκικά

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο

Διαδραστικός Πόρος

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΧΗΜΑ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέκτης

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Ιδιοκτήτης

Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2018 έως: 2020

Δικαιώματα Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή CC BY-NC-SA

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Καππαδοκία
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 2018 έως: 2020

Τύποι Χαρτών

Διαδραστικοί χάρτες

Γεωγραφική Κάλυψη Χαρτών

Ελλάδα

Καππαδοκία

Χρονική Κάλυψη Χαρτών

Νεότερη και σύγχρονη περίοδος

Αριθμός Χαρτών

1

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://cappadocian.upatras.gr/el